Quản trị IT

Quản trị CNTT nhấn mạnh Hệ thống Công nghệ Thông tin, quản lý rủi ro và hiệu suất của chúng. Nó đảm bảo rằng các khoản đầu tư vào CNTT mang lại kết quả tốt, giúp giảm thiểu rủi ro và các mối đe dọa liên quan đến CNTT. EGS có thể giúp một tổ chức điều chỉnh quản trị CNTT với chiến lược kinh doanh để đạt được hiệu quả tối đa ngoài Hệ thống Công nghệ Thông tin bằng cách thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Tại sao bạn cần Quản trị CNTT?

Chuyển đổi kinh doanh là chìa khóa cho các mô hình kinh doanh mới trong cả hai lĩnh vực (công cộng và tư nhân). Với chiến lược kinh doanh phát triển, thiết kế CNTT cũng phải phát triển, tạo ra tiềm năng rủi ro có thể dẫn đến sự gián đoạn hoạt động của một tổ chức. Quản trị CNTT giúp cân bằng các rủi ro và áp dụng các thực tiễn tốt nhất của ngành để có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc đảm bảo tuân thủ quy định.

Chiến lược WAN Technology:

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn!

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technology

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI