Đánh giá rủi ro CNTT

Đánh giá rủi ro công nghệ thông tin là một phương pháp đánh giá các mối đe dọa và rủi ro có thể xảy ra đối với tổ chức của bạn. Các tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro CNTT để xác định, đánh giá và thay đổi tư thế bảo mật của họ để tăng cường hoạt động và bảo vệ khỏi những kẻ tấn công.

Tại sao đánh giá rủi ro CNTT là bắt buộc?

Bảo vệ dữ liệu quan trọng là ưu tiên chính. Rủi ro và các mối đe dọa đối với một tổ chức tăng lên từng ngày. Để đảm bảo an toàn cho tất cả các dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ, đánh giá rủi ro CNTT giúp đánh giá các lĩnh vực yếu kém, sơ hở trong hệ thống và các bước cần thiết mà tổ chức cần thực hiện để tự bảo vệ mình.

Cách tiếp cận của chúng ta:

Chúng tôi kết hợp các thực tiễn và tiêu chuẩn tốt nhất (cùng với phương pháp của chúng tôi được sử dụng trên toàn cầu) để xác định đánh giá, đánh giá và quản lý rủi ro.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn!

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technology

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI